Historie domu

Dům ,, U Jelena “, ( U Řečických ) původně gotický, prošel dvěma renesančními přestavbami v l. 1560 a 1616 klasicistně upravován po požáru r.1784 a podle plánů stav. J. Ziky v l. 1836 -38.

Na velkém pozemku u kostela sv. Lazara existoval v rozsahu téměř celého dnešního domovního bloku předlokační dvorec, který byl po založení Nového Města rozparcelován.Na jedné z parcel byl vystavěn velký patricijský dům, jehož první majitel je připomínán r. 1377. Z mohutného gotického domu, který sahal až k dnešní hraniční zdi čp.678 a stavebně se rozvíjel do dnešního rozsahu půdorysu do husických válek, se zachoval velký přední sklep na sev.straně, prodloužený v renesanci do dnešní ul. čáry, dále silné obvodové zdi přízemí, v zadním traktu přízemí se dvěma komorami, z nichž jižní má dochovanou valenou klenbu, severní je přestavěna. Gotická je rovněž dispozice předního traktu patra. V r. 1400 koupil zadlužený dům, nazívaný U Jelena, zderazský konvent. R. 1557 jej koupil řezník Tomáš Vodička, po němž má ulice dodnes své jméno. Kol. r. 1560 proběhla první renesanční přestavba ( datum na schodišti ), další v r. 1616 po požáru za vlastníka konšela Jindřcha Řečického. Tehdy vznikly dva štíty do ulice, doplněné pozdně renesančním kuželovým nástavcem. Na severovýchodním nároží budovy vystavěna věžice, členěná pilastry, a klenba průjezdu a síně v patře. Po Řečického popravě na Staroměstském nám. v r. 1621 se konfiskovaný dům dostal do majetku novoměstských jesuitů a ještě v r. 1654 je uváděn jako zádušní. V r. 1663 jej jesuité prodali Matouši Františkovi Chrostkovi z Angelberku, v té době byl dům popsán ,, od starodávnu U Řečických řečený, někdy nákladnický, kdež až dosávad místo a zdi, kde humorno, sladovna a hvozd býval se nacházejí…. s zahradou a místem spustlým, kdež někdy domek býval “. V r. 1725 byl jednopatrový, dobře z kamene postavený. V r. 1738 jej koupil návrhář Martin Janeček. Po požáru v r. 1784 přistavěno raně klasicistní 2 p. a mansardová střecha. Při další klasicistní přestavbě v l. 1836 – 38 byla podle plánů stav. J. Ziky a tesaře J. Rohana postavena trojkřídlá dvoupatrová budova do Navrátilovy ul. a dvoupatrové křídlo. Přední část renesanční vstupní síně znehodnocena vloženou hloubkovou zdí. Další stavební úpravy v l. 1879 ( stav. J. Voráček ), 1883, 1890. V r. 1891 úprava průčelí a novorenesanční výzdoba stropu v 1.p  r. 1921 provedl stav. Bonaventura úpravu a rozšíření výkladce. V r. 1927 bylo nutno zpevnit průčelní zeď a klenby stažením kleštinami a vyplněním trhlin ( arch. Fr. Veštřák ).

Úpravy 20.století nepodstatné (  jak je uvedeno v knize ? )

Hluboká lichoběžná parcela je z jedné třetiny zastavěna dvoupatrovou uliční budovou, zbytek parcely zaujímájí tři dvorní pavlačová křídla kolem dvora. Fasáda do Vodičkovy ul. je osmiosá ( tři osy mají sdružená okna ve společném orámonání ), střední trojosá část je od 1 p. zvýrazněna mělkým risalitem a segmentově ukončeným olutovým štítem nad střední osou. Levý úsek fasády obsahuje dvě dvojice sdružených oken, pravý tří  okenní osy. Přízemí je v risalitu členěno  kvádrováním s háky, po obou stanách pásovou rustikou ( vpravo novodobě porušen kordon ,, vydání knihy 1998 ,,), jinak je fasáda pater hladká, ukončená profilovanou korunní římsou na konsolách. Nároží je zvýrazněno bosáží. Portál v ose půlkruhově ukončený, s nadsvětlíkem, je vybaven dvoukřídlými dveřmi s klasovým členěním výplní, výkladce obchodů půlkruhově a segmentově ukončené jsou převážně novodobé. Okna pater rámují stuhové šembrány s uchy, v 1 p. je doplňují zvlněné segmentové římsy se štukovým dekorem v suprafenestrách a trumbovitě utvářená parapetní pole se štukovým dekorem, vsazená mezi kordonovou a průběžnou parapetní římsu. Okna 2 p. zdobí čabrakově vykrajovaná pole. Dvorní fasády obíhá v patře pavlač na konsolách.

Gotické sklepy pod hl. budovou zaujímají přibližně 2/3 půdorysu přízemí, s nímž se shodují. Sestávající z pěti kamenných, valeně klenutých prostor ve dvou traktech, jsou přístupné schodištěm a valeně klenutou chodbou. Pův. hloubková dvoutraktová dispozice přízemí je znejasněna mladšími stavebnímy zásahy. V pravé části domu za domovním vchodem bývala renesanční vstupní síň, klenutá třemi poli křížové hřebínkové klenby. Do ní je vestavěna úzká domovní chodba, čímž se klenba uplatňuje jen úseky hřebínkové klenby. V pozadí síně, dnes po levé straně chodby, je nástup na schodiště do patra, které je dnes novodobě upravené. Na východní zdi je letopočet 1560, vztahující se k rozsáhlé renesanční přestavbě. Vpravo od síně v hloubkovém uspořádání jsou tři nestejně velké místnosti, vybavené renesančními křížovými klenbami se široce vytaženými hřebínky ( část. poškozené příčkami a vestavbami ) a prostor někdejší již. gotické zadní komory se zachovaným zdivem a valenou klenbou.V levé polovině domu probíhá pův. průjezd do dvora, přibližně uprostřed tupoúhle zalomený, zaklenutý třemi valenými klenbami s trojůhelnými výsečími, dnes znejasněný příčkami. Mezi ním a chodbou je výrazně lichoběžný prostor valeně klenutý a za schodištěm plochostropý zbytek sev. gotické komory. dvorní křídla jsou jednotraktová, v již. křídle – býv. konírnách – jsou dva obdélné prostory valeně klenuté, prostory sev. a vých. křídlo klenou pruské placky, v jejich styku je dvouramenné schodiště do pater. 1 – 2 p. hl. budovy má shodnou dispozici s přízemím. Nad vstupní síní je umístněna býv. renesanční síň 1 p., klenutá valeně s lunetami, dnes přepříčkovaná do trojice místností. Klenba průčelní místnosti je vymalována figurálním alegorickým výjevem ( patrně barokním ), orámovaným bohatou novorenesanční výmalbou s orjentálními a figurálními motivy. Vpravo od ní dva hloubkově řarené prostory, klenuté křížově s lunetami, a dvě místnosti plochostropé. Po levé strně síně jsou dva plochostropé prostory a jeden menší ve dvorním traktu křížově klenutý.Místnosti ve dvorních křídlech a 2 p. hl. budovy i křídel jsou plochostropé.

V lednu 2011 začala kompletní oprava střechy, při níž byly vyměněny některé poškozené trámy.Skončila v červenci téhož roku a prováděla ji firma p.Šenkára.